ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ

เวลา 17.21 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ ซึ่งสิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิริพระชันษา 90 ปี

ท่านหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ ประสูติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2472 ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช กับหม่อมมาลี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา ทรงเป็นพระนัดดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์และครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบัน หลังทรงสำเร็จการศึกษา ได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จนเกษียณอายุราชการเมื่อปี 2533 ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ทรงมีคุณูปการในด้านต่าง ๆ เช่น การสาธารณกุศล ทรงเป็นประธานมูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อประทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ท่านหญิงประภาพันธุ์ ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อทรงสมรสกับพลอากาศตรี โกสีย์ กรโกสียกาจ ต่อมาปี 2504 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ดำรงพระฐานะเป็นพระราชวงศ์ เจ้านายฝ่ายใน ยังคงใช้คำราชาศัพท์ในชั้นหม่อมเจ้าตามเดิม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด