ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2564 ของมูลนิธิโครงการหลวง

ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง โดยร่วมกับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์พื้นที่รวม 126,569 ไร่เศษ เป็นพื้นที่คงสภาพป่า 71,122 ไร่ นอกนั้นเป็นแปลงเกษตร ที่อยู่อาศัย และที่ตั้งศูนย์ฯ ทั้งยังร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงใน 17 หย่อมบ้าน เพื่อแบ่งพื้นที่ตามลักษณะชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ความชัน ระดับความสูง และสามารถวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย เหมาะสมตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ ได้พิจารณาเตรียมสร้างโรงเรือนควบคุมสภาวะแวดล้อมบนดาดฟ้า อาคารอารักขาพืช ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง เพื่อใช้ปลูกพืชทดสอบการควบคุมศัตรูพืช และปรับแผนการก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง 25 โรงเรือน และจากการส่งเสริมให้ปลูกพืชนานาชนิดจนเกิดเป็นผลิตผล ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จำหน่ายผ่านร้านมูลนิธิฯ 17 สาขา และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

จากนั้น เป็นประธานแถลงข่าวงานโครงการหลวง 2563 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "สายน้ำแห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน ภายในงานเน้นการตกแต่งด้วยพืชผลต่าง ๆ มีกิจกรรมและนิทรรศการ อาทิ กิจกรรมฐานเรียนรู้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม, กิจกรรมโยนลูกช่วง ล้อเลื่อนไม้ ห้องเรียนเด็กดอยจำลอง, นิทรรศการกัญชงของแม่ ราชินีผ้าปักเมี่ยน กาแฟต้นแรกของพ่อหลวง สู่อาชีพที่มั่นคง รวมทั้งผลงานวิจัยโดดเด่น นำผลผลิต ผลิตภัณฑ์ 1,300 รายการ มาจำหน่าย อาทิ ข้าวโพดหวานสีขาว, น้ำมันงาหอมสกัดเย็น, ชาอาโรม่าซีเล็คชั่น, สินค้าหัตถกรรม, ไอศกรีมเมซาน่ากาแฟเห็ดหลินจือ และชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่ นอกจากนี้ยังมีอาหารพร้อมรับประทานที่จากวัตถุดิบคุณภาพของโครงการหลวง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด