ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิฯ

ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และพลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิฯ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "โครงการชัยชนะแห่งการพัฒนา" ในรูปแบบที่ทันสมัยเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และสาธารณชนมากขึ้น และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนำเสนอเรื่องราวชัยชนะแห่งการพัฒนา ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ภาพยนตร์สั้น "เรื่องเล่าจากฟ้า" นำเสนอช่วงเวลาอันทรงคุณค่าแห่งการทรงงานผ่านคำบอกเล่าของผู้ถวายงานใกล้ชิด และแอปพลิเคชัน "ชัยพัฒนา" ถ่ายทอดแนวพระราชดำริและโครงการภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด