ข่าวในพระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารมูลนิธิพระดาบสแห่งใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ

ที่โรงเรียนลูกพระดาบส อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารมูลนิธิพระดาบสแห่งใหม่ เพื่อรองรับการย้ายจากสถานที่เดิมในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับก่อสร้างอาคารมูลนิธิฯ และโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีฯ เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 มีอาคาร 8 หลัง เช่น สำนักงานมูลนิธิฯ และโรงเรียนพระดาบส, อาคารเรียน, อาคารเก็บของ, โรงอาหาร และหอพัก ปัจจุบัน มีความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโดยรวมร้อยละ 23 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2564

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิพระดาบสขึ้น เมื่อปี 2533 เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะชีวิตแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษา แต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะแสวงหาความรู้ เพื่อนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว สำหรับโรงเรียนพระดาบส จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ระดับ "ประกาศนียบัตรพระดาบส" ในรูปแบบโรงเรียนประจำหลักสูตร 1 ปี มีหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และเคหบริบาล โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด