ข่าวในพระราชสำนัก

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะ ไปติดตามการดำเนินโครงการฯ ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี 2526 ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร รวมถึงการประกอบอาชีพ โดยขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 29 หมู่บ้าน 4,719 ครัวเรือน และเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรและประชาชนในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ เพื่อช่วยสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี 10 โรงเรียน ในปีงบประมาณ 2563 มีผู้เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ฯ 61,378 คน

จากนั้น ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท อำเภอชะอำ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนที่ขาดแคลน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีอาชีพที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผลไปยังเกษตรกรในชุมชนโดยรอบ

ในช่วงบ่าย เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองหญ้าปล้อง ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง และจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงสรุปสถานการณ์น้ำในจังหวัดเพชรบุรี และการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ฯ ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี 2523 เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ประเภทเขื่อนดิน ปิดกั้นลำห้วยแม่ประจันต์ ปริมาณน้ำที่ระดับกักเก็บ 42.2 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ ริมห้วยแม่ประจันต์ ให้มีน้ำเพาะปลูก และอุปโภคบริโภคตลอดปี ช่วยบรรเทาอุทกภัยของโครงการชลประทานเพชรบุรีช่วงฤดูน้ำหลาก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ประชาชนได้บริโภคและหารายได้จากการจับสัตว์น้ำ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด