ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเยี่ยมชมการดำเนินงานการให้บริการด้านเอชไอวีของเรือนจำกลางอุดรธานี

เวลา 14.38 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปยังเรือนจำกลางอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ ทรงฟังการถวายรายงานผลการดำเนินงานด้านเอชไอวี ซึ่งกรมราชทัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ โดยกรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินโครงการคืนคนสุขภาพดีสู่สังคม เพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบ ซี ในกลุ่มผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ นำร่อง 40 แห่งทั่วประเทศ ตามแผนของกรมราชทัณฑ์ในการยุติปัญหาเอชไอวีในเรือนจำ ตามนโยบายยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ ปี 2560-2573

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานฯ ซึ่งเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและประชาสังคม เน้นการค้นหา รักษา และติดตามอย่างต่อเนื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการป้องกันและดูแลตนเอง รวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกัน โดยมีอาสาสมัครเรือนจำ หรือ อสรจ. 281 คน ดูแลผู้ต้องขัง 4,905 คน ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง มีศูนย์บริการชุมชนภายในเรือนจำฯ คอยให้คำปรึกษา มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 20 คน นอกจากนี้ ยังจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้ความรู้ในแดนต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้การดำเนินงานเห็นผลเป็นรูปธรรม ในปี 2563 มีผู้ต้องขังยินยอมให้ตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ 2,649 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 กว่า 100% ที่จำนวน 1,151 คน พบผู้ติดเชื้อ 17 คน ทั้งยังยินยอมให้ตรวจไวรัสตับอีกเสบ ซี, ไวรัสตับอักเสบ บี, ซิฟิลิส และวัณโรค ซึ่งผู้ติดเชื้อทุกคนเข้าสู่กระบวนการรักษาทั้งหมด ในปี 2563 เรือนจำฯ ได้รับรางวัลระดับเพชร ในการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน สำหรับการจัดบริการเอชไอวีเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรค จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด