ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

ที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 โครงการ รวม 504 ถุง พร้อมมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ รวม 1,670 คน ประกอบด้วย โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน อำเภอเมือง, โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง, โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ, บ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม่สรวย และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ (เวียงป่าเป้า) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเด็กที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ

จากนั้น ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ ซึ่งสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำแปลงสาธิตการทำเกษตรแผนใหม่ เพื่อให้ราษฎรบ้านจะต๋อเบอ บ้านจะฟู และบ้านลอบือ เข้ามาศึกษาและนำความรู้ไปปฏิบัติในที่ดินของตนเอง ขณะเดียวกันก็ได้รับค่าจ้าง เพื่อให้มีรายได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า และการป้องกันไฟป่า รวมทั้งส่งเสริมให้ปลูกไม้ผลยืนต้นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากขึ้น อาทิ ลิ้นจี่ แมคคาเดเมีย พืชผักปลอดสารพิษ การทำนาแบบขั้นบันได และการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายสร้างรายได้ รวมทั้ง ส่งเสริมให้ราษฎร มีการศึกษาโดยจัดตั้งศูนย์การศึกษาประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษาและส่งเสริมอาชีพ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด