ข่าวในพระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาร้อยปี ปิยมหาราชอนุสรณ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกเซาะเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สิริอายุได้ 94 ปี

พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2469 เป็นธิดาของพลตรี พระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์ กับท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียนสายปัญญา และโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นพระอภิบาล ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพ ระหว่างปี 2495-2498 และเป็นคุณข้าหลวงผู้ใหญ่ รับใช้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่ปี 2501 โดยได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยให้ดูแลงานส่วนของพระองค์ จนเสด็จสวรรคต และดูแลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และเป็น "พลเอกหญิง" คนแรกและคนเดียวในปัจจุบันที่เป็นสามัญชน ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ นายอวยชัย ยิ่งเจริญ มีบุตร-ธิดา 4 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด