ข่าวสังคม

สว.สวนกระแส ขอขยายเวลารับร่าง พ.ร.บ. กสทช.อ้างเหตุโควิด

วุฒิสภา - คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ วุฒิสภา ยื่นหนังสือต่อประธานวุฒิสภา เพื่อขอขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก 30 วัน  เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ไม่คลี่คลาย และส่งผลกระทบต่อการประชุม ที่จำเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างรอบครอบ และข้อบังคับไม่สามารถประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ได้

วันนี้ (11 ม.ค 2563)  พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา ได้มีหนังสือถึงประธานวุฒิสภา เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ 30 วัน

ทั้งนี้ในรายละเอียดของหนังสือดังกล่าว ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563  ได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ขึ้นเพื่อพิจารณานั้น ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564  ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นร่างพระราชบัญญัติไม่เกี่ยวด้วยการเงิน ซึ่งวุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60  วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติมาถึงวุฒิสภา (กำหนดวันดังกล่าวหมายถึงวันในสมัยประชุม) โดยวุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติ เมื่อวันศุกร์ที่ 4  ธันวาคม 2563 ซึ่งจะครบกำหนดในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีเนื้อหาสาระสำคัญ ต่อการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ และมีสมาชิกวุฒิสภาแปรญัตติ จำนวน 8 คำแปรญัตติ ในจำนวน 4 มาตรา คณะกรรมาธิการจึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ

แต่เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ยังไม่คลี่คลาย ควรลดความเสี่ยงการเดินทางและการรวมตัวกันของบุคคลจำนวนมาก ประกอบกับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ คณะกรรมาธิการไม่สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามนัยของข้อบังคับ การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 86 วรรคสาม (1) ดังนั้น จึงเห็นควรที่วุฒิสภาจะได้ขยายเวลา การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน ตามความในมาตรา 136 ของรัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภาชุดนี้จะมีเวลาพิจารณาเพิ่มเติมอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ แต่ทั้งนี้ ระยะเวลา 30 วันที่ขอขยายเวลานั้น จะหมายถึงวันในสมัยประชุมเท่านั้น ซึ่งในรอบนี้สภาจะปิดสมัยประชุมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และจะเปิดสมัยประชุมอีกครั้งในวันที่  22 พฤษภาคม  ดังนั้นระยะเวลา 30 วันที่ขยายนี้ จะนับไปจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ของสมัยประชุมครั้งต่อไป


https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/01/12/5ffd4ec58506e3.06585639.jpg
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/01/12/5ffd4ec7e72bf1.31468729.jpg
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์