7HDร้อนออนไลน์

ป.ป.ส.เปิดสถิติยอดหลัง พบยอดดับจากการเสพยาเกินขนาด 105 คน

วันนี้ ( 12 ม.ค.64) นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) เผยถึงกรณีพบผู้เสียชีวิต 7 คน จากการเสพคีตามีน สูตร "เคนมผง" ว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งตรวจพิสูจน์ถึงสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการเสพยาเสพติดชนิดนี้ และตรวจหาส่วนผสมของเคนมผง

ขณะที่รายงานของเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาสารเสพติด จากการตรวจหาสารเสพติดจากชีววัตถุทางนิติเวชศาสตร์ พบผู้ใช้ยาเสพติดจนถึงแก่ความตายหลายคน เป็นผลมาจากการเสพยาเสพติดหลายชนิดในเวลาเดียวกัน ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 50-62 พบจำนวน 105 คน ส่วนใหญ่เป็นคนไทย รองลงมาเป็นชาวยุโรปและอเมริกาเหนือ อายุน้อยที่สุด 16 ปี อายุมากที่สุด 66 ปี และพบการใช้สารเสพติด ทั้งเมทแอมเฟตามีน เฮโรอีน มอร์ฟีน 6-MAM  โคเดอีน ยากล่อมประสาท เคตามีน นอกจากนี้ ยังการเสพสารเสพติดร่วมกัน 2 ชนิด และบางคดีเสพร่วมกัน 3 ชนิด

นายวิไชย กล่าวอีกว่า บางครั้งผู้เสพไม่รู้สึกถึงปริมาณสารที่สูงขึ้นซึ่งทำให้เกิดผลต่อร่างกายรุนแรง เช่น การใช้ยาบ้า ไอซ์ โคเคน ร่วมกับสารที่มีฤทธิ์ง่วงซึม หรือสารกดประสาท เช่น เคตามีน ฟลูไนตราซีแปม ทำให้ฤทธิ์จากสารกระตุ้นประสาทลดลงและการง่วงซึม จะไม่รุนแรงเท่ากับการใช้สารที่มีฤทธิ์ง่วงซึมเพียงอย่างเดียว หรือการเสพสารที่มีฤทธิ์ง่วงซึมหลายชนิดร่วมกัน อาจเสริมฤทธิ์กัน ทําให้ ง่วงซึม หลับลึก ชีพจรช้า ความดันโลหิตต่ำ และอาจหยุดหายใจได้ จึงขอเตือนผู้ที่ยังเสพยาเสพติดอยู่ว่า การใช้ยาเสพติดหลายชนิดร่วมกัน เพื่อที่จะทำให้เกิดความรู้สึกแตกต่างจากการใช้ยาเสพติดแบบเดิมนั้นอันตรายมาก เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้

หากต้องการเลิกยาเสพติด หรือต้องการเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด สามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต 16 แห่ง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ 7 แห่ง หรือขอรับคำปรึกษาด้านการบำบัดได้ที่ สายด่วน 1165 หรือโทรปรึกษาสถานบำบัดและแจ้งเบาะแสยาเสพติด ได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง