เกาะกระแสออนไลน์

นายจ้าง-ลูกจ้างเฮ! คลังเลื่อนส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้อีก 6 เดือน เยียวยาโควิด-19

กระทรวงการคลังไฟเขียว! ขยายเวลา นายจ้าง-ลูกจ้าง เลื่อนสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีก 6 เดือน ตั้งแต่งวดมกราคม-มิถุนายน 2564

วันนี้ (13 ม.ค.64) รายงานจากเพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า แจ้งข่าวดีสำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ให้สามารถหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เป็นการชั่วคราว

ตั้งแต่งวดนำส่งเงินของเดือน ม.ค. – มิ.ย. 64  โดยฝ่ายลูกจ้าง และนายจ้างที่ไม่ได้นำส่งเงินสมทบในช่วงนี้ ให้ถือว่าสถานภาพยังคงอยู่ และนับอายุการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ต่อเนื่องได้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของลูกจ้างและนายจ้างและเป็นหลักประกันรายได้สู่ความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

โดยนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้มีมาตรการขยายระยะเวลาการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สามารถหยุดหรือเลื่อนการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กองทุนฯ) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่งวดนำส่งเงินของเดือนมกราคม 2564 จนถึงงวดนำส่งเงินของเดือนมิถุนายน 2564 โดยนับอายุการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ต่อเนื่อง และคงสมาชิกภาพไว้ จากเดิมที่ผ่อนผันให้จนถึงงวดนำส่งเงินของเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ภายใต้หลักการและแนวปฏิบัติเดิม ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของลูกจ้างและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/01/13/5ffeadb4220445.46816536.jpg
https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/01/13/5ffeadb4bd9cc5.95106802.jpgเรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office

ข่าวที่เกี่ยวข้อง