ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

วันนี้ ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทย-ลาว จำนวน 90 ถุง ประกอบด้วย ฐานปฏิบัติการหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3253 บ้านสว้า, ฐานปฏิบัติการที่ 3254 บ้านสบมาง, ฐานปฏิบัติการบ้านนาขวางหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3251 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ฐานปฏิบัติการบ้านปรางค์ ตำบลปัว อำเภอปัว 

จากนั้น เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปัว โดยเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชน และผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ จำนวน 190 ถุง พร้อมมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็ก แล้วประชุมหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จัดตั้งโครงการฯ เพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่ด้อยโอกาส โดยเริ่มกระบวนการพัฒนาจากความต้องการของราษฎรในหมู่บ้านสู่สังคมภายนอก ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยที่ประชุมให้พิจารณาเรื่องการสนับสนุนการผลิตพืชที่สามารถสร้างรายได้ได้ดี โดยต้องคำนึงถึงขั้นตอน และความคุ้มค่าในการผลิต

ที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานในด้านการพัฒนาป่าไม้, แหล่งน้ำ, อาชีพ และคุณภาพชีวิต อาทิ ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำลำธาร และประชาชนคืนผืนป่า รวม 8 พัน 459 ไร่, จัดตั้งกลุ่มข้าว ทำนาขั้นบันได 519 ไร่ ได้ผลผลิตมากกว่าเดิมเฉลี่ยประมาณ 400 กิโลกรัมต่อไร่ มีเพียงพอบริโภค และมีจำหน่ายข้าวเหนียวก่ำลืมผัว นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มชาเมี่ยง สำหรับนำไปดอง, กลุ่มกาแฟ, กลุ่มมะแขว่น สำหรับนำไปประกอบอาหาร และกลุ่มผ้าปักผ้าทอ จะจัดส่งไปยังศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด โดยองคมนตรี และคณะได้ไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่ สำหรับด้านการศึกษา มีผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 2 คน คนหนึ่งกลับไปเป็นครู เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กในชุมชน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด