เกาะกระแสออนไลน์

เปิดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 จากโควิด19 ระลอกใหม่

เผยมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 ย้ำชัดไม่ได้รับสิทธิจ่ายเยียวยา 3,500 บาท โครงการเราชนะ

สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือการเยียวยาใดๆ สามารถตรวจสอบมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบ ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม https://www.sso.go.th/eform/checkRight.do

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/01/15/6001262606ef04.43670233.png


ซึ่งทางด้านแฟนเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์  ก็ได้โพสต์ข้อความเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่

มาตรการเยียวยาที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ประกันสังคม มีดังนี้

หากว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากอาจเพราะต้องกักตัว หรือต้องเฝ้าระวัง หรือไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้าง ต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนส่งผลให้ลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น

-ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวัง การระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวแล้วแต่กรณี แต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน

-กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน

-ลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ลูกจ้าง-นายจ้าง เหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 64

-ส่วนการว่างงานจากการลาออก ได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน

สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 ประกันสังคม คือผู้ที่ทำงานในบริษัทเอกชนทั่วไป ทำงานในสถานประกอบการ มีนายจ้างส่งเงินสมทบ 5% ของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน ถึงจะเข้าข่ายได้รับมาตรการเยียวยาดังกล่าว

ยังคงมีผู้ประกันตนบางส่วนสงสัยว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะมีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 3,500 บาท โครงการเราชนะหรือไม่ ซึ่งทางด้าน สำนักประชาสัมพันธ์ฯ ยืนยันอีกครั้งว่า ลูกจ้างมาตรา 33 เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะ ที่รัฐฯ จ่ายเยียวยา 3,500 บาท นาน 2 เดือน เนื่องด้วยได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการนี้แล้ว


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์