7HDร้อนออนไลน์

สมุทรสาคร ติดโควิดเพิ่มอีก 165 คน ยอดสะสมทะลุ 4,024 คน

วันนี้ ( 15 ม.ค.64) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 โดยจังหวัดสมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 165 คน เป็นคนไทย 26 คน และเป็นแรงงานต่างชาติ 139 คน ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยสะสมในจังหวัดมีจำนวน 4,024 คน

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบจากการตรวจค้นหาเชิงรุกเป็นคนต่างชาติ จำนวน 110 คน และพบการติดเชื้อในกลุ่มเฝ้าระวังและกักตัวในโรงพยาบาล 55 คน แบ่งเป็นคนไทย 26 คน และคนต่างชาติ 29 คน

ขณะนี้ จ.สมุทรสาครมีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา 250 คน เป็นคนไทย 76 คน คนต่างชาติ 174 คน และยังมีผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 851 คน