7HDร้อนออนไลน์

สมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 คน รักษาหายสะสม 3,127 คน

วันนี้ (19 ม.ค.64 ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12 คน เป็นการพบผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและตรวจรักษาในโรงพยาบาล 7 คน โดยเป็นคนไทยทั้งหมด และพบจากค้นหาเชิงรุกในชุมชน 5 คน เป็นคนไทย 1 คน และคนต่างชาติ  4 คน

ทั้งนี้ จ.สมุทรสาคร มีผู้ติดเชื้อสะสม 4,829 คน พบจากการค้นหาเชิงรุก 3,801 คน และพบจากตรวจรักษาในโรงพยาบาล 1,028 คน ราย ขณะที่ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 3,127 คน และยังมีผู้ติดเชื้ออยู่ระหว่างการรักษา 1,701 คน เป็นการรักษาในโรงพยาบาล 312 คน และอยู่ระหว่างกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 1,389 คน