ข่าวในพระราชสำนัก

คณะองคมนตรี ตลอดจนคณะบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดวันนี้ มีคณะองคมนตรี ข้าราชการ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ รวมถึงมูลนิธิ สมาคม และชมรม นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร อาทิ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี พร้อมคณะองคมนตรี และภริยา, มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ประธานนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 4, กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ องค์การมหาชน, แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่, บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน, วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์, คณะผู้บริหาร และพนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กรมชลประทาน, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ราชสกุลวรวรรณ, สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ, โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต จังหวัดนนทบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์, สมาคมแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทย, องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย, มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ, สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี, คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี, มูลนิธิศิลปินแห่งชาติ, ราชสกุลสนิทวงศ์, มูลนิธิคุณากร ในพระราชูปถัมภ์ฯ, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด