ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ที่โรงเก็บอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 56 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยาและเวชภัณฑ์ 30,662 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมี พันตรี ประสาร เหมือนพงษ์ ผู้อำนวยการกองแพทย์หลวง เป็นผู้เชิญยาและเวชภัณฑ์พระราชทานไปมอบแก่หน่วยงานในพื้นที่ ก่อนแจกจ่ายไปยังผู้ประสบภัยต่อไป 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ซึ่งมีผู้ประสบความเดือดร้อน รวม 41,083 ครัวเรือน ด้วยทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎร และมีพระราชประสงค์ที่จะบรรเทาความทุกข์ยากแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่าหน่วยราชการในพื้นที่ยังขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ประสบอุทกภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ โดยกองแพทย์หลวงจัดยาชุดพระราชทานสำหรับผู้ประสบอุทกภัย 30,662 ชุด สำหรับพระราชทานแก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 10,000 ชุด พร้อมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ได้แก่ คลอรีนผง 500 กิโลกรัม สารส้ม 500 กิโลกรัม และพระราชทานแก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา 20,662 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งยาพระราชทานดังกล่าวแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ ยารักษาโรคผิวหนัง โรคตา โรคระบบทางเดินอาหาร ยาแก้ปวด และชุดทำแผล ซึ่งเหมาะสำหรับการรักษาพยาบาลในสถานการณ์อุทกภัย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด