ข่าวในพระราชสำนัก

ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิตสำหรับใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

ที่เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี เขตดุสิต ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ จากกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิตสำหรับใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน โดยมีสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ สถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นหน่วยบริการที่เข้ามารับบริจาคโลหิต มีข้าราชบริพารฯ ผ่านการคัดกรอง ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 132 คน ได้โลหิต รวม 59,400 ซีซี ซึ่งตั้งแต่วันที่ 18-20 มกราคม 2564 ได้โลหิต รวมทั้งสิ้น 249,250 ซีซี

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโรงพยาบาลต่าง ๆ ยังมีความต้องการที่จะสำรองโลหิตไว้เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เสียสละอุทิศตน และทำความดีเพื่อส่วนรวม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด