ข่าวในพระราชสำนัก

สำนักพระราชวัง เปิดให้คณะบุคคล และประชาชน ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง มีราชสกุล คณะบุคคล และประชาชน นำแจกันดอกไม้และพวงมาลัย ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ฉะเชิงเทราเขต 1, ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ, สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา และองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สถาบันคุ้มครองเงินฝาก, สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, คณะกรรมการบริหารผู้พิพากษาสมทบ พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จังหวัดนครปฐม, ผู้เข้ารับการอบรมสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ, โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในพระราชูปถัมภ์, มูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, การยางแห่งประเทศไทย, สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์, สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี, ราชสกุลจักรพันธ์, ชมรมรวมใจภักดิ์ ในนามราชสกุลทองแถม และราชสกุลเสนีย์วงศ์

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด