สนามข่าว 7 สี

พม.เปิดช่องทางช่วยเหลือแรงงานเหยื่อค้ามนุษย์ทุกสัญชาติ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดช่องทางช่วยเหลือแรงงานเหยื่อค้ามนุษย์ทุกสัญชาติที่ถูกหลอกมาทำงานผิดกฎหมาย ลดความเสี่ยงและเพื่อป้องกันโรคโควิด-19

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุนเพื่อการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีแรงงานไทยและชาวต่างชาติ ถูกหลอกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์มากขึ้น ทั้งในรูปแบบแรงงานผิดกฎหมาย และการค้าประเวณี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้ตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ถูกหลอกมาทำงาน ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ที่อาจลักลอบนำแรงงานเหล่านี้มาทำงานอยู่อย่างแอดัด จนเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด-19 โดยผู้พบเห็นเหยื่อถูกกระทำในลักษณะนี้ ให้แจ้งได้ที่หมายเลข 1300 หรือแอปพลิเคชัน โพรเทคยู 2 ช่องทาง