เกาะกระแสออนไลน์

สรุปอีกที! ผู้อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาอะไรบ้าง ต้องมีเงื่อนไขใด

ไขข้อสงสัย ผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 จะมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาอะไร และมีเงื่อนไขคุณสมบัติใด

โดยเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ถึงผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 จะมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาอย่างไร กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย โควิด-19 ระลอกที่ 2 ซึ่งเงินเยียวยานี้จะจ่ายให้กับ "ลูกจ้าง" ที่อยู่ในประกันสังคม มาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขคือต้องเป็น "ลูกจ้าง" ที่ต้องหยุดงานกรณีกักตัวหรือราชการสั่งปิดสถานที่เนื่องจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้างรายวัน โดยจะได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวัง หรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว รวมกันไม่เกิน 90 วัน และถ้าเป็นการหยุดกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด นายจ้างต้องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่า 75% ของค่าจ้าง ก่อนหยุดการจ้างเป็นการชั่วคราว

และคำว่า "เหตุสุดวิสัย" ที่ให้มีการ "จ่ายเงินทดแทนได้" หมายถึง ภัยที่เกิดจากการระบาดของโรคติดต่อ มีผลกระทบทำให้ผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ หรือ นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ การกำหนดให้กรณีมีเหตุสุดวิสัยและหน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่ส่งผลให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ซึ่งขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยา กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย "โควิด-19" ระลอกที่ 2 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการที่ถูกสั่งปิดจากรัฐ จะต้องดำเนินการเพื่อขอรับเงินเยียวยา กับ นายจ้าง

นอกจากนี้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่มีนายจ้างยังจะได้รับการ เยียวยา หรือ เงินชดเชย จากประกันสังคม ในกรณีต่างๆ ดังนี้

- ลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ลูกจ้าง-นายจ้าง เหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 64
- กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน (จากเดิมได้ร้อยละ 50 ปีละไม่เกิน 180 วัน)
- การว่างงานจากการลาออก ได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน (เดิมอยู่ที่ร้อยละ 30 ไม่เกิน 90 วัน)

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร.1506 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์