ข่าวในพระราชสำนัก

ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน

ที่เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี เขตดุสิต ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์จากเขตพระราชฐานพระที่นั่งอัมพรสถาน และวังศุโขทัย ร่วมกันทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ อันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือปฏิบัติ ในการเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เสียสละอุทิศตน ทำความดีเพื่อส่วนรวม ซึ่งวันนี้ มีสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นหน่วยที่เข้ามารับบริจาคโลหิต มีข้าราชบริพารฯ ผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 108 คน ได้โลหิต รวม 48,600 ซีซี โดยตั้งแต่วันที่ 18-21 มกราคม 2564 มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 696 คน ได้โลหิต รวมทั้งสิ้น 297,850 ซีซี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด