ข่าวในพระราชสำนัก

คณะบุคคล และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย คณะบุคคล และประชาชน นำพวงมาลัย แจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว อาทิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร, ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษและชุมชน คลองเตยและทุ่งสองห้อง, เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, กรมการสัตว์ทหารบก, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (สถาบันศาสนาซิกข์แห่งประเทศไทย), ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ศูนย์​ส่งเสริม​พระพุทธศาสนา​แห่งประเทศไทย ​ใน​พระ​สัง​ฆ​รา​ชูปถัมภ์​ และองค์กร​เครือข่าย​ชาวพุทธ​แห่งประเทศไ​ทย​, กรมการทหารช่าง, ชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา, องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ, กรมการข้าว

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย, โรงงานเภสัชกรรมทหาร, สมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย, สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ปทุมธานี, สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย, โรงเรียนมัธยมสังคีต กรุงเทพฯ, สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข, สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย, สมาชิกราชสกุล, มูลนิธิราชสุดา, กงสุลเบลาลุส, มูลนิธิอุบลรัตน์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล, โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี, ชมรมบาลีสันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานอัยการสูงสุด, ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพร ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด