ข่าวดึก 7HD

ฝ่ายค้านขอรัฐบาลเผยเอกสารจัดซื้อวัคซีนโควิด-19

ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร สส.พรรคก้าวไกล ได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีว่า รัฐบาลจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดของบริษัทนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่ เพราะเกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่า มีการผูกขาด ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน

ซึ่ง นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบกระทู้แทนว่า หากเอกสารใดที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชน เชื่อว่า สถาบันวิจัยวัคซีนแห่งชาติจะสามารถนำมาเปิดเผยได้ เว้นแต่เอกสารบางอย่างที่บริษัทคู่สัญญาต้องการปกปิดขอให้เป็นความลับ