7HDร้อนออนไลน์

กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่ อบจ. 18 จังหวัด เคาะลงคะแนน วันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ.

วันนี้ ( 22 ม.ค.64 ) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวชี้แจงว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สมาชิก อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 นั้น

ล่าสุด คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกคำสั่ง ให้มีการออกเสียงลงคะแนน สมาชิก อบจ. และนายก อบจ. ใหม่ ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบกับข้อ 202 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยสั่งยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. จำนวน 46 หน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งนายก อบจ. จำนวน 15 หน่วยเลือกตั้ง และการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง

และสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว จำนวน 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพังงา จังหวัดชุมพร จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดระยอง จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม จังหวัดยโสธร จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้ง นี้ กกต.ได้กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ.64 โดยสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th , Application Smart Vote และสายด่วน 1444