ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อเติมเต็มสิทธิของผู้ต้องขังในการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า ให้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียม ไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำ จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ พระราชทานแก่เรือนจำ และทัณฑสถานทั่วประเทศ

โดยในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการฯ ณ ทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เขตจตุจักร นับเป็นการเริ่มต้นการดำเนินโครงการฯ ทำให้ทุกภาคส่วนได้บูรณาการการทำงานในการช่วยเหลือผู้ต้องขัง โดยเฉพาะผู้ต้องขังที่เจ็บป่วย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานกรรมการโครงการฯ

ในระยะแรกได้จัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 756 รายการ พระราชทานแก่เรือนจำ และทัณฑสถานเป้าหมาย ประกอบด้วย เรือนจำความมั่นคงสูงสุด 5 แห่ง เรือนจำกำหนดโทษสูง 12 แห่ง ทัณฑสถานหญิง 7 แห่ง และทัณสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 1 แห่ง

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทรงเห็นว่าสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีเป็นสิ่งสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขัง ทรงเห็นว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ การพยาบาล รวมไปถึงการได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพ เป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่ควรได้รับเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักมนุษยธรรม ข้อจำกัดในด้านการได้รับความรู้ด้านสุขอนามัย ตลอดจนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขัง จึงมีความสำคัญที่จะต้องพิจารณาปรับปรุง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ริเริ่มโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำ ความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อเป็นการเติมเต็มสิทธิของผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพ เฉกเช่นประชาชนทั่วไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด