เกาะกระแสออนไลน์

ก.คลังยันชัด! เราชนะ เยียวยา 7,000 บาท เกษตรกรมีสิทธิได้เยียวยาครอบคลุมทุกกลุ่ม

คลังระบุโครงการ “เราชนะ” เน้นเยียวยาและเอื้อประโยชน์ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งเกษตรกร แต่ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

รายงานข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยข้อชี้แจงจากกระทรวงการคลังต่อประเด็นที่ว่ากลุ่มเกษตรกรอาจไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการเราชนะ

โดยนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการเราชนะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนด้วยการสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือไม่เกิน 3,500 บาทต่อคน ต่อเดือน โดยจ่ายเป็นรายสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน (จ่ายเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2564)

ทั้งนี้การคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์จะคำนึงจากความสามารถในการจ่ายค่าครองชีพและการมีระบบคุ้มครองทางสังคมเป็นหลัก และการช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนหลากหลายกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น

โดยมีการกำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ ดังนี้

-ไม่เป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
-ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
-ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
-ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562
-ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ดังนั้น หากเกษตรกรเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันที
ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะมีการตรวจสอบในกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผล หรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่น ๆ ของรัฐได้

ส่วนกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”ฯ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ หากผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามคุณสมบัติข้างต้นจากฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ทันที

แต่หากเกษตรกรเป็นผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”ฯ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ซึ่งหากผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามคุณสมบัติข้างต้นจากฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ก.คลัง แจง! เกษตรกรผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล ต้องลงทะเบียนเราชนะใหม่