7HDร้อนออนไลน์

ชัช เตาปูน เดินหน้าผลักดันการพนันถูกกฎหมาย

วันนี้ (26 ม.ค. 64) นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทได้ เปิดเผยว่า ในขณะนี้ผมได้มอบหมายให้ นายนพดล แก้วสุพัฒน์ สส. และรองหน.พรรคฯ เสนอญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาพิจารณาการจัดเก็บรายได้จากธุรกิจกาสิโนและการพนันรูปแบบต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ของประชาชนต่อสภาผู้แทนราษฎร

โดยในวันนี้ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้ติดตามความคืบหน้าเห็นว่าประเด็นดังกล่าวมีความจำเป็น เพราะประเทศต้องมีรายได้เพิ่มเพื่อช่วยเหลือประชาชน และสอดคล้องกับแนวทางของท่านายกรัฐมนตรีที่ให้การศึกษาเรื่องเดียวกันกับญัตติของพรรคฯ ที่ได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยที่ประชุมคณะทำงานของพรรคฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการศึกษาและยกร่างแก้ไข พ.ร.บ.การพนัน

สำหรับเนื้อหาโดยรวมในเบื้องต้นที่มีการศึกษาเพื่อนำไปสู่การแก้ไข พ.ร.บ. ประกอบด้วย 1. ประเภทของการพนันที่เหมาะสมและไม่กระทบต่อประชาชน 2. สัดส่วนรายได้ที่ควรจะเป็นของรัฐจากธุรกิจการพนันต่างๆ 3. รายได้ที่เกิดขึ้นจากการพนันควรนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านต่าง ๆ

ทั้งคาดว่าพรรคพลังท้องถิ่นไทจะสรุปรายละเอียดและจัดทำร่างแก้ไข พ.ร.บ. การพนันให้เสร็จก่อนปิดสมัยประชุมเดือน ก.พ. 64 นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง