ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวราชพัสดุ ภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้ ในโครงการ Our khung Bang Kachao

ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวราชพัสดุ ภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้ ในโครงการ Our khung Bang Kachao อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,276 ไร่ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้คงไว้ซึ่งความเป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง พัฒนาให้มีระบบนิเวศสมบูรณ์ รวมถึงฟื้นฟูบริหารจัดการแหล่งน้ำ และปรับปรุงแนวป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ บูรณาการร่วมกับชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการดำเนินโครงการฯ และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวและบริหารจัดการเรียนรู้ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา บริหารจัดการเรียนรู้ให้เป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติ ในการศึกษาระบบนิเวศรูปแบบการอนุรักษ์ป่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

ปัจจุบัน ชุมชนบางกะเจ้า ถือเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดและอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ นอกจากการพัฒนาระบบนิเวศที่สมบูรณ์แล้ว ยังพัฒนาชุมชนทั้ง 6 ตำบลอย่างต่อเนื่อง โดยผสมผสานพลังปัญญาจากศาสตร์พระราชา ภูมิพลังชาวบ้าน และพลังความสามัคคี สร้างความเจริญให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด