เช้านี้ที่หมอชิต

เลขาฯ สปส.ยืนยันผู้ประกันตนรับเงินชราภาพ ได้สิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุด้วย

เช้านี้ที่หมอชิต - เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผย ผู้ประกันตนที่ได้รับเงินชราภาพ มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วย เพราะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ไม่ได้กำหนดข้อห้ามไว้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ว่าจะซ้ำซ้อนกับการรับเงินบำนาญ หรือสวัสดิการอื่นจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดหรือไม่ เพื่อให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคม คลายข้อกังวลดังกล่าว จึงได้ให้สำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีดังกล่าวให้แก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคม

ขณะที่ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า แม้ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคม ก็ไม่ใช่ผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ ผู้ประกันตนดังกล่าวจึงเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงถือว่าผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพ เป็นผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วย