7HD ร้อนออนไลน์

ป.ป.ช.ชงศาลฟันผิด “ปารีณา” ภายใน 30 วัน

วันนี้ (10 ก.พ. 64) นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยกรณีชี้มูล น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สส. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ยึดถือ ครอบครอง และใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ เป็นพื้นที่ 711 – 2 – 93 ไร่ และคำนวณค่าเสียหายเป็นตัวเงิน จำนวน 36,224,791 บาท ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  ตามที่กรมป่าไม้ ได้ร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ให้ดำเนินคดีอาญากับน.ส.ปารีณา

โดยคณะกรรมการไต่สวนแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของน.ส.ปารีณา มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง โดยมีการ กระจายการถือคลองที่ดินโดยอาศัยชื่อบุคคลอื่นมาถือครองที่ดินในเอกสาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างและคนงานในฟาร์มไก่ จากนั้นได้มีการโอนกลับมาเป็นชื่อของน.ส.ปารีณาทั้งหมด ในปี 55 กระทั่งปี 62 น.ส.ปารีณาได้เข้าปฎิบัติหน้าที่ สส. โดยยังคงยึดถือครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาต

จึงมีมติว่า พฤติการดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรง และกรณีเป็น สส. กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ตามพระราชบัญญัติ ป.ป.ช. ฉบับใหม่ พ.ศ. 2561 ข้อ 11  ข้อ 17 ประกอบ ข้อ 27 วรรคสอง ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยต่อไป

ทั้งนี้ ป.ป.ช. จะส่งคำร้องไปยัง ศาลฎีกาโดยตรง ไม่ต้องผ่านอัยการสูงสุด โดยวางกรอบดำเนินการไว้ภายใน 30 วัน ซึ่งเมื่อศาลฎีกา ประทับรับฟ้อง ก็จะเป็นเหตุให้ สส. หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที เว้นแต่ศาลจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น

คดีดังกล่าวจะส่งไปยังศาลฎีกา  เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ ตามมาตรา  235  ในรัฐธรรมนูญ  และจะเป็นมาตรฐานใหม่ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ซึ่งกรณีของนางสาวปารีณา นี้ ถือเป็นสำนวนแรก ของ  สส. ในการกระทำผิดฝ่าฝืนจริยธรรมร้านแรง อย่างไรก็ตามยังมี สส. และนักการเมืองที่ถูกยื่นร้องเรียนผิดจริยธรรมในลักษณะเดียวกัน อีกหลาย 10 คน