ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : อบรมผู้ดำเนินการสถานดูแลผู้สูงอายุและภาวะพึ่งพิง

เป็นเสียงของผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง หลังกระทรวงสาธารณสุข ประกาศใช้กฎกระทรวง กิจการการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ต้องมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์และบุคลากร โดยผู้ประกอบการจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 130 ชั่วโมง และสมาคมแห่งหนึ่งได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้ เรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการในราคา 35,000 บาท สำหรับสมาชิกสมาคม และ 45,000 บาท สำหรับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก ก่อนปรับลดลงเหลือประมาณ 25,000 บาท จนผู้ประกอบการส่วนหนึ่งร้องเรียนคอลัมน์หมายเลข 7 ให้ช่วยตรวจสอบ

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้แจงว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีหน้าที่กำหนดหลักสูตรและอนุมัติให้เปิดอบรม แต่ไม่ได้มีส่วนในการจัดอบรม หลังทราบเรื่องได้ประสานสถาบันผู้สูงอายุ ช่วยจัดอบรมตามหลักสูตรนี้ ช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้ว

แม้กฎกระทรวงที่ออกมาจะส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ รวมทั้งมีการฉวยโอกาสนำไปแสวงหาผลประโยชน์ แต่กฎกระทรวงที่ออกมาก็เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ได้มาตรฐาน เตรียมพร้อมรับสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ ที่เราจะมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ในปี 2565 นี้

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7