7HDร้อนออนไลน์

ต่างด้าวผิดกฎหมายไม่ลงทะเบียนตามกำหนด อยู่ไทยต่อไม่ได้ นายจ้างมีโทษด้วย

วันนี้ (16 ก.พ. 64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กระทรวงแรงงาน เปิดให้นายจ้าง สถานประกอบการดำเนินการแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ต้องการจ้าง และคนต่างด้าวลงทะเบียนแจ้งข้อมูลบุคคลผ่านระบบออนไลน์ สำหรับคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้รับการผ่อนผัน ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63 ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 64 ถึง 13 ก.พ.64 ที่ผ่านมา หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้ และไม่สามารถอยู่ในประเทศไทย เพื่อทำงานได้อีกต่อไป นั้น

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ขั้นตอนต่อไปให้คนต่างด้าวทั้งที่มีนายจ้าง และยังไม่มีนายจ้าง ที่ดำเนินการยื่นบัญชีรายชื่อฯแล้ว ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด–19 และซื้อประกันสุขภาพกับสถานพยาบาลของรัฐ เป็นระยะเวลา 2 ปี รวมทั้งตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค พร้อมทั้งดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เพื่อการพิสูจน์ตัวตนของคนต่างด้าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการตรวจคัดกรองโรคโควิด–19 ภายในวันที่ 16 เม.ย. 64 ทั้งนี้ หากมีเหตุให้ไม่สามารถตรวจโรคต้องห้ามได้ทันพร้อมกับการตรวจคัดกรองโรคโควิด–19 ภายในวันที่ 16 เม.ย. 64 ให้ไปดำเนินการให้แล้วเสร็จ ไม่เกินวันที่ 18 ต.ค. 64

จากนั้นคนต่างด้าวที่มีนายจ้าง ให้ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงาน จำนวน 1,900 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือธนาคารกรุงไทย และให้นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวในระบบออนไลน์ https://e-workpermit.doe.go.th  ภายในวันที่ 16 มิ.ย.64  และคนต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติและรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) กับกรมการปกครอง ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 64

นายสุชาติ บอกอีกว่า ส่วนคนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้าง ให้ไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทร.38/1) ตามวิธีการที่กรมการปกครองกำหนด ภายในวันที่ 16 มิ.ย.64  เมื่อมีนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ประสงค์จะรับคนต่างด้าวดังกล่าวเข้าทำงาน ให้ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงาน จำนวน 1,900 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือธนาคารกรุงไทย และให้นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 13 ก.ย. 64 และคนต่างด้าวไปปรับปรุงทะเบียนประวัติ และรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) กับกรมการปกครอง ภายในวันที่ 28 ก.พ. 65

อธิบดีกรมการจัดหางาน ย้ำว่า หากคนต่างด้าวไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด และทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจะมีความผิดตามกฎหมาย โดยคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับ ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับ 10,000-100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน  หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

ทั้งนี้ นายจ้าง สถานประกอบการ และคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1–10 หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ซึ่งมีล่ามภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแนะนำวิธีการดำเนินการ

ข่าวอื่นในหมวด