ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพวัชรบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

เวลา 13.54 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพวัชรบัณฑิต ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 จากพระราชปริญัติกวี เป็นพระเทพวัชรบัณฑิต ปริยัติศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป

พระวัชรบัณฑิต นามเดิมว่า สมจินต์ วันจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2503 จังหวัดบุรีรัมย์ อุปสมบทเมื่อปี 2525 ณ วัดปากน้ำ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ, เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษา ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปริญญาเอกสาขาบาลีและพุทธศาสน์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัย ประพันธ์หนังสือ งานแปล และงานเรียบเรียงมากมาย อาทิ ผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์แก่นธรรมจากชาดก และผลงานหนังสือเรื่องไตรสิกขากับการพัฒนาชีวิต

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด