ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และรับทราบปัญหาอุปสรรค และความต้องการครูและนักเรียน

โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมห้องเรียน นิทรรศการ ผลงาน และชมการแสดงรำมโนราห์ของนักเรียน พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 78 ชุด ที่ผ่านมา โรงเรียนฯ ได้จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้จัดการเรียนการสอนใน 5 รูปแบบ ได้แก่ On Site, On Air, Online, On Demand และ On Hand โดยสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล วางแผนการดำเนินงาน ประชุมชี้แจงผู้ปกครอง รับเอกสารการเรียน ติดตามให้คำแนะนำประจำวันผ่านไลน์กลุ่ม โดยมีการประชุมสรุปการดำเนินงานในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ บ้านของนักเรียนไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ และผู้ปกครองไม่สามารถดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด จึงแก้ปัญหาโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนใช้เอกสาร ใบงาน แบบฝึกหัด และให้คำแนะนำผ่านกลุ่มไลน์ และออกเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามและแนะนำการเรียน

ปัจจุบัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 258 คน ครูและบุคลากร รวม 19 คน โดยปัญหาของโรงเรียนขณะนี้ คือ ขาดแคลนครูในระดับชั้นอนุบาล รวมถึง ขาดสื่อการเรียนรู้ และการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน เช่น เครื่องเล่นสนามชำรุด และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด