ห้องข่าววาไรตี้

กังวลโควิด-19 ยอดทำประกันพุ่ง 10 ล้านฉบับ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.เผยขณะนี้ประชาชนให้ความสนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 เกือบ 10 ล้านฉบับ หลัง คปภ.ในฐานะนายทะเบียนได้ออกคำสั่งให้บริษัทประกันภัยสามารถปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยลง 20% เพื่อให้เบี้ยประกันภัยสอดรับกับสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มากขึ้น

สำหรับความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 แบ่งออกเป็น 4 แบบความคุ้มครองหลักๆ ได้แก่ แบบที่ 1 การรักษาพยาบาล การจ่ายเงินชดเชยรายวัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าใช้จ่ายเพื่อทำความสะอาดสถานที่เอาประกันภัย อาทิ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อุปกรณ์ในการทำความสะอาด รวมถึงการว่าจ้างบริษัทบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค และแบบสุดท้าย กรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง