เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ศบค. เผยแผนกระจายวัคซีนโควิด-19 กลุ่มเป้าหมายแรก ด่านหน้าเสี่ยงติดเชื้อ

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเสนอแผนในที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย เพื่อลดการเจ็บป่วยรุนแรง และเสียชีวิต รวมถึงลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ระยะ ซึ่งระยะที่ 1 ฉีดให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐ และเอกชน บุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็งทุกชนิด, โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย

การฉีดวัคซีนระยะที่ 2 คือ กลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 1, บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ  นอกเหนือจากด่านหน้า, ผู้ประกอบการอาชีพภาคการท่องเที่ยว เช่น พนักงานโรงแรม, สถานบันเทิง มัคคุเทศก์, ผู้เดินทางระหว่างประเทศ เช่น นักการทูต, นักธุรกิจ, และแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ

สำหรับแผนการกระจายวัคซีน 200,000 โดสแรกนี้ จะกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมาย ใน 13 จังหวัด ซึ่งแบ่งเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด และพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม โดยในสัปดาห์แรกจัดบริการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล 50 แห่ง และจะขยายเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป