ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปีที่ 1

ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชนปีที่ 1” ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชน ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ โดยมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน 58 โรงเรียน และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้การสนับสนุนอีก 8 โรงเรียน รวม 66 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องการประหยัดน้ำ วิธีการสังเกตน้ำสูญเสีย รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการร่วมมือกันสร้างเครือข่าย “ฮีโร่น้อย...อาสาพิทักษ์น้ำ” ให้นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นในการสังเกตตรวจสอบท่อประปาและซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่วภายในบ้าน และสอดส่องดูแลแหล่งน้ำภายในชุมชน เพื่อช่วยลดการสูญเสียและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค ได้เข้าไปตรวจสอบระบบประปา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 และโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อวางระบบสุขอนามัยที่ดีของเยาวชน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง