7HDร้อนออนไลน์

สมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 56 คน ยอดสะสม 16,223 คน

วันนี้ ( 24 ก.พ.64 ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยข้อมูลเมื่อเวลา 24.00 น. วันที่ 23 ก.พ.64 สมุทรสาครมีผู้ป่วยรายใหม่ 56 คน แบ่งเป็นคนไทย 41 คน และแรงงานต่างชาติ 15 คน ในจำนวนดังกล่าวพบจากการตรวจค้นหาเชิงรุก 5 คน ส่วนที่เหลือ 51 คน พบจากผู้ที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาล ทำให้จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมเพิ่มเป็น 16,223 คน รักษาหายแล้ว 15,693 คน โดยมีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา 523 คน แบ่งเป็นผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 351 คน และผู้ป่วยอยู่ระหว่างสังเกตอาการในโรงพยาบาลสนาม 172 คน ทั้งนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้สมุทรสาครมีผู้เสียชีวิตสะสม 7 คน

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/02/24/6035bd64bb0ad0.99679228.jpg

ขณะที่ จ.สมุทรสาครยังคงดำเนินมาตรการตรวจค้นหาเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยวานนี้ ( 23 ก.พ.64) ตรวจหาเชื้อจำนวน 2,360 คน พบผู้ติดเชื้อ 5 คน โดยทำการตรวจค้นหาเชิงรุกไปแล้วทั้งสิ้น 192,189 คน พบผู้ติดเชื้อสะสม 13,467 คน นอกจากนี้ จ.สมุทรสาคร ยังได้ตรวจหาภูมิคุ้มกันซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ (antibody) กับกลุ่มพนักงานในโรงงานและข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน จ.สมุทรสาครด้วย