ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2564

เวลา 17.45 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2564

โอกาสนี้ ทรงจุดเทียนรุ่ง ทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา จากนั้น พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวน ทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้าซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย แล้วพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทาน 5 พระอาราม พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบ ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับทรงธรรม ทรงศีล พระราชวิสุทธิมุนี วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จังหวัดสุรินทร์ ถวายศีล ถวายพระธรรมเทศนา จบ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระราชวิสุทธิมุนี ถวายอนุโมทนา จบ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระเทศน์ พระสงฆ์ถวายอดิเรก

วันมาฆบูชา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานหลักโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหลักคำสอนซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใสแก่พระอรหันตสาวก 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

ภายหลังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2564 เสร็จสิ้นแล้ว ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยทุกคนต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง ด้วยความปลื้มปิติที่ได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด