ข่าวดึก 7HD

กรมปศุสัตว์ เปิดนวัตกรรมบริการแบบไร้กระดาษ

กรมปศุสัตว์ เปิดโครงการปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ผ่านการให้บริการด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ลดขั้นตอน ระยะเวลา บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว

นายวีรชน วังกาวี ผู้จัดการโครงการฯ เผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถย่นระยะเวลาการอนุมัติ หลังจากรับคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนเดิมเฉลี่ย 3 วันทำการ เหลือเพียง 1 วันทำการ โดยผู้ประกอบการสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป ซึ่งการให้บริการทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานระบบประมาณ 36,000 คน ใช้งานเฉลี่ยประมาณเดือนละ 10,000 คำขอ หรือมีผู้ใช้งานเฉลี่ยวันละ 1,000 คน

ด้าน การยางแห่งประเทศไทย ประกาศขยายระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ต่อไปอีก 6 เดือนให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางที่กู้เงินกับ กยท. กว่า 7,000 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคมนี้ หวังบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง