ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้///

เวลา 18.08 น.วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร โอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

โอกาสนี้ ทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชี ขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ ทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงหยิบพระมหาสังข์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายและขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงรับพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏจากเจ้าพนักงานภูษามาลา ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายและขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงสวมมงกุฎประจำฤดูร้อนถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงคม

เสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่ข้างฐานชุกชี ทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุบพระสุคนธ์ในโถแก้ว ทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำ แล้วทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงคม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังข์เพชรน้อย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ทรงรับพระมหาสังข์เพชรน้อยแล้วสรงที่พระเศียร และพระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อยแก่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากนั้น พระราชทานน้ำสังข์นครแก่พระราชวงศ์ กับทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ 3 รอบ และเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

การเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นพระราชกรณียกิจสำคัญของพระมหากษัตริย์ มีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับ อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร มาประดิษฐานภายในพระอุโบสถ และทรงจัดสร้างเครื่องทรงฤดูร้อนและฤดูฝนถวายเป็นพุทธบูชา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดสร้างเครื่องทรงฤดูหนาวเพิ่มอีกหนึ่งชุดทำให้มีเครื่องทรงครบทั้ง 3 ฤดู ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เครื่องทรงมีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมบูรณะ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องทรงชุดใหม่แทนเครื่องทรงชุดเดิมซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด