7HDร้อนออนไลน์

ประกาศห้ามเผาป่าฝ่าฝืนคุก 3 เดือน ปรับ 25,000 บาท

จากสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 เกิดจากการเผาวัชพืชและการลักลอบเผาป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาซ้ำซากของทุกปีทาง ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศ เรื่องกำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด และมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ระบุว่า ด้วยปรากฏว่าในฤดูแล้งของทุกปี ช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม มักจะเกิดการเผาในที่โล่งขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทำความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทำให้ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน เป็นสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และยานพาหนะ เข้าระงับดับไฟป่าเป็นจำนวนมาก สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการเก็บหาของป่า ล่าสัตว์ และกำจัดวัชพืชในที่ดินทำกินของเกษตรกร ที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุม ในที่สุดไฟก็ไหม้ลุกลามเข้าไปติดป่ากลายเป็นไฟป่า

ดังนั้นเพื่อระงับป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟป่าดังกล่าว และให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่ง ล่าสุดทางนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการออกคำสั่งห้ามเผาทุกชนิดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะมีโทษความผิดตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ