ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุ้งบางกะเจ้าให้เป็นปอดของกรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุ้งบางกะเจ้า คุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีรูปร่างคล้ายกระเพาะหมู ที่ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นปอดของกรุงเทพมหานคร ในปี 2549 จึงมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบริเวณกระเพาะหมูให้เป็นพื้นที่สีเขียว และเป็นตัวอย่างการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ด้านการเกษตร และการดูแลสิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและทรงเน้นให้คณะทำงานศึกษาถึงความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เกิดเป็นโครงการ "OUR Khung BangKachao" ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและสานต่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นที่ 1,276 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ในอำเภอพระประแดง 

ปัจจุบัน ชุมชนบางกะเจ้า ถือเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดและอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ซึ่งนอกจากการพัฒนาระบบนิเวศที่สมบูรณ์แล้ว ยังมีการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยผสมผสานพลังปัญญาจากศาสตร์พระราชา ภูมิพลังชาวบ้าน และพลังความสามัคคี สร้างความเจริญให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด