ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวาระ 124 ปี นับแต่วันประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

ที่พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ เนื่องในวาระ 124 ปี นับแต่วันประสูติ โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ เดิมทรงดำรงสมณศักดิ์ และมีพระนามว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วาสน์ วาสโน ประสูติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2440 ทรงบรรพชาและทรงผนวช ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในปี 2491 ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสฯ ต่อมาในปี 2517 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเป็น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และในปี 2521 ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังทรงเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ปัจจุบัน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ วาสน์ วาสโน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 
 
โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช วาสนมหาเถระ แก่สถาบันการศึกษาและมูลนิธิ รวม 50 แห่ง โดยสมัยที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ยังทรงดำรงพระชนม์ ทุกวันที่ 2 มีนาคม อันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ได้ประทานทุนทรัพย์บำรุงกิจการสาธารณกุศลนานาประการ และได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิฯ เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศล ในวันคล้ายวันประสูติทุกปี คณะศิษยานุศิษย์จึงได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณี เพื่อสนองพระปณิธานอันเป็นสาธารณกุศลสืบไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด