ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลำปาง

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2557 เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลบ้านแลง และตำบลบ้านเสด็จ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร ตามที่ราษฎรได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ในปี 2561 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงสนองพระราชดำริเริ่มดำเนินกิจกรรมเบื้องต้นและงานส่วนประกอบ ต่อมาในปี 2562-2563 ได้ก่อสร้างทำนบดินและงานส่วนที่เหลือ โดยอ่างเก็บน้ำแม่อางฯ มีขนาดความจุ 3.1 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ 4,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 1,095 ครัวเรือน รวม 3,435 คน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ปี 2564 โอกาสนี้ องคมนตรี ได้พบปะพูดคุยกับประชาชน ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางในการบริการจัดการใช้น้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ

ในตอนบ่าย ไปติดตามโครงการฝายแม่อางบ้านดง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง ซึ่งเป็นฝายแห่งแรกที่รับน้ำมาจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยกรมชลประทาน ได้ก่อสร้างฝายคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่ ขนาดสันฝายสูง 3 เมตร ยาว 22 เมตร และก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองดาดคอนกรีตและรางริน ยาว 2,369 เมตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในตำบลบ้านแลงในช่วงฤดูฝน 5,200 ไร่ และฤดูแล้ง 3,500 ไร่ ให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้า ร้อยละ 57 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2564 โดยองคมนตรี ยังได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับประชาชน เพื่อรับทราบถึงปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อความเสมอภาคและเกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด