ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นอาจารย์พิเศษการอบรมหลักสูตร การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 4 เป็นการส่วนพระองค์

เวลา 12.05 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังอาคารเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทรงเป็นอาจารย์พิเศษการอบรมหลักสูตร "การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย" ของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 4 เป็นการส่วนพระองค์

ด้วยทรงมีพระดำริที่จะอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย จึงทรงจัดตั้ง "มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" ซึ่งยกฐานะจาก "โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" เพื่อกระตุ้นการปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน และได้พระราชทานพระนโยบาย "ให้มีการรณรงค์การดำน้ำเชิงอนุรักษ์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติใต้ทะเล" ซึ่งกองทัพเรือได้น้อมนำพระนโยบายดังกล่าวมาจัดการอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้นักเรียนนายเรือ ซึ่งจะเติบโตเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือในอนาคต มี ความตระหนักรู้ในคุณค่าของทรัพยากร ธรรมชาติทางทะเล และเป็นกำลังหลักในการปลูกฝังให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้มีความยั่งยืนสืบไป

ในการนี้ ทรงฟังบรรยายเกี่ยวความสำคัญของการป้องกันภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการขยะทั้งบนบกและใต้ทะเล โดยรองศาสตราจารย์ดอกเตอร์สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โอกาสนี้ ทรงบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนภาคทฤษฎี โดยทรงมีพระดำรัสถึงบทบาทของนักเรียนนายเรือในการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย รวมถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยที่มีความสัมพันธ์กัน พร้อมกับทรงถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการดำน้ำเชิงอนุรักษ์ และแนวคิดด้านการดำน้ำเชิงอนุรักษ์

จากนั้น เสด็จไปยังหาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ทรงตรวจการประกอบชุดดำน้ำและทรงดำน้ำเก็บขยะใต้ท้องทะเลร่วมกับนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 4 รวม 71 นาย โดยเป็นการฝึกภาคปฏิบัติของการอบรมฯ ที่ผ่านมา กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ ซึ่งมีภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์, ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง และด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์ โดยครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะอาจารย์พิเศษของนักเรียนโรงเรียนนายเรือ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง