ข่าวในพระราชสำนัก

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพัฒนาและต่อยอดผ้าไทย เพื่อให้ประชาชนสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน วันนี้ขอเสนอสารคดี ตอน ผ้าไทย ใส่ให้สนุก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีพระดำริในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ผ้าไทย จึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรการทอผ้าพื้นเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ 14 จังหวัด ณ ศาลาประชาคมโรงละคร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะผ้ายกเมืองนคร ที่มีการทอยกเพิ่มลวดลายด้วยเส้นพุ่งพิเศษ ทำให้เกิดลายนูนบนผืนผ้า ถือเป็นผ้าชั้นดีที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูง, วันที่ 6 มกราคม 2563 ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือ 17 จังหวัด ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย จังหวัดลำพูน ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะผ้าไหมยกดอกลำพูน เพื่อให้เกิดลวดลายที่โดดเด่นงดงาม และในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ส่วนวันที่ 15 เสด็จไปทอดพระเนตรกระบวนการผลิตผ้าย้อมคราม ณ กลุ่มทอผ้าครามบ้านดอนกอย ด้วยมีพระประสงค์ที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นเมืองให้เป็นที่รู้จัก และสามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้มากขึ้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทานคำแนะนำแก่กลุ่มผู้ประกอบการ ให้สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ และมีความน่าสนใจมากขึ้นด้วย

จากการตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงงานในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและสืบสานภูมิปัญญาไทยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ รวมทั้ง ทรงนำประสบการณ์ทำงาน ทรงศึกษาผ้าทอพื้นเมืองและงานหัตถกรรมพื้นบ้านตามภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีพระดำริที่นำแนวคิดที่เป็นสากลมาสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทย ซึ่งทรงเล็งเห็นว่า ผ้าไทยสามารถนำไปออกแบบ ตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายทีมีความทันสมัย และสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน โดยพระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย ซึ่งทรงใช้เวลาในการทรงงาน 1 ปี สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนในระดับนานาชาติว่าด้วยเรื่องผ้าไทย

นอกจากนี้ ได้พระราชทานลาย "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" แก่ช่างทอผ้า เนื่องในโอกาสวันขี้นปีใหม่ 2564 ภายในงาน โอทอป ซิตี 2020 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ช่างทอผ้าทุกคน มีการพัฒนาลวดลายและคุณภาพผ้าในยุคใหม่ โดยออกแบบลายให้มีความหมายถึงการส่งมอบความรัก ความสุขให้ชาวไทยทุกคน ปัจจุบัน กลุ่มช่างฝีมือ และกลุ่มผู้ทอผ้า กว่า 1,000 กลุ่ม ใน 74 จังหวัด ได้รับมอบลายผ้าพระราชทาน และได้ลงมือถักทอด้วยฝีมืออันประณีต โดยใช้เทคนิคที่แตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่น เพื่อพัฒนา ต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับตามเอกลักษณ์ประจำถิ่น ตามพระดำริ "ผ้าไทย ใส่ให้สนุก"

พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นอกจากเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่นให้คงอยู่แล้วนั้น ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ในการสร้างอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ชุมชน และส่งเสริมให้ผ้าไทยทันสมัยสู่สากล

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง