เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : PEA มอบเงินสนับสนุนให้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จึงได้มอบเงินจำนวน 28,578,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโครงการหลวง สนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ในบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับเป็นศูนย์ปฏิบัติการ ทดลอง วิจัย และพัฒนาพืชผลชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูง

พร้อมสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง บริเวณรอบพื้นที่โครงการ ทั้งในและนอกอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน แผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำ และระบบบ่อพักสายไฟฟ้า รวมทั้งติดตั้งเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันตัดตอน และดวงโคม แบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า ชนิด LED

นับเป็นการสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวง อันเป็นงานสำคัญระดับประเทศที่สร้างประโยชน์ต่อปวงประชา ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว