สนามข่าว 7 สี

กลุ่มเปราะบาง รับเงินเราชนะ 6,000 บาท วันนี้ เตือนห้ามแลกเงินสด

วันนี้ กระทรวงการคลัง โอนเงินเยียวยา เราชนะ ให้กลุ่มเปราะบางที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ วงเงินรวม 6,000 บาท ใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ทันที พร้อมเตือนทั้งร้านค้า และผู้ได้รับสิทธิ ห้ามกระทำผิดวัตถุประสงค์ของโครงการเด็ดขาด

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าของโครงการ เราชนะ ว่าล่าสุดมีผู้ได้รับสิทธิจำนวน 32.4 ล้านคน มีการใช้จ่ายเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 122,000 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือกลุ่มเปราะบางที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัตินั้น จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิครั้งแรก จำนวน 6,000 บาท ในวันนี้ (19 มี.ค.) และสามารถใช้จ่ายได้ตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ทันที 

ขณะเดียวกัน ยังเตือนทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ห้ามใช้จ่ายวงเงินผิดวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น การแลกวงเงินสิทธิเป็นเงินสด การขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น โดยกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ติดตามและตรวจสอบต่อเนื่อง หากพบการกระทำผิด จะระงับการได้รับสิทธิของที่ผู้ค้าและประชาชนที่เกี่ยวข้องทุกคน รวมถึงดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป